Polityka Prywatności (RODO)

Zastrzeżenie prawne

Materiały dostępne w serwisie www.adwokat-warszawa.net mają charakter informacyjny i nie stanowią opinii ani porady prawnej. Przydatność tych materiałów dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie jest wyłączona, o ile ich autorzy nie zastrzegli inaczej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kancelarii Adwokackiej Adwokat Urszuli Kuźniackiej z siedzibą w Warszawie,

dalej zwana również „Polityką“.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Urszula Kuźniacka z siedzibą przy ul. Opinogórskiej 5 lok 68, 04-039 Warszawa (dalej jako Kancelaria), w trosce o bezpieczeństwo pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów i Użytkowników serwisu adwokat-warszawa.net stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Klientów oraz Użytkowników niniejszego serwisu przez osoby trzecie.

Preambuła

Informujemy, że podawanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich wskazania może uniemożliwić zawarcie umowy lub nawiązanie kontaktu.

Administrator deklaruje pełne zaangażowanie w prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w Kancelarii oraz oświadcza, iż dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1422, z późn. zm.), działu VII ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późn. zm.), oraz prawa wspólnotowego, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016), dalej „RODO”, i innych dotyczących używania tzw. „cookies”.

Przetwarzanie danych osobowych reguluje niniejsza Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka stanowi zbiór informacji o uprawnieniach przysługujących Klientom i Użytkownikom, w związku z pozyskaniem danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez Administratora, oraz zasad stosowanych przez Kancelarię w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem platform internetowych obsługiwanych przez Administratora.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Urszula Kuźniacka NIP: 8951887596 REGON: 366119714 (dalej jako: „Kancelaria” lub „Administrator”).

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH. OKRES PRZECHOWYWANIA.

Kancelaria ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji dyspozycji Użytkownika. Zbieranie danych osobowych następuje w związku z:

 • zawarciem oraz wykonaniem umowy, w tym umowy o świadczenie usług;
 • podczas kontaktowania się z Administratorem za pomocą dostępnych narzędzi na stronie internetowej pod adresem www.adwokat-warszawa.net (dalej także jako Serwis).

Zbieranie danych osobowych dokonywane jest w celu:

 • obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem serwisu;
 • zawarcia oraz wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług lub innych umów realizowanych według dyspozycji Użytkownika;
 • wykonania innych dyspozycji Użytkownika;
 • doskonalenia działalności przez Kancelarię;
 • prowadzenia strony internetowej pod adresem: www.adwokat-warszawa.net.
 • oceny jakości usług Kancelarii;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. w zakresie przechowywania dokumentów (zgodnie z wymogami art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 017 r. poz. 1858, art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

Administrator, ze względu na przedmiot umowy oraz inne jej elementy, może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; firmę przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP; REGON; adres prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); numer rachunku bankowego; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono oraz w okresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Administratora. Tym samym dane osobowe przechowywane są do czasu, gdy:

 • jest to niezbędne w celu wykonania umowy np. świadczenia usług prawnych;
 • obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez Administratora;
 • dane osobowe są wymagane w celu ochrony i obrony praw lub własności Administratora (co do zasady, będzie to długość okresu przedawnienia roszczeń).
 • Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, w tym informacji zawartych w plikach cookies.

IV PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • zawarcie i wykonanie umowy według dyspozycji Użytkownika;
 • wyrażona zgoda: np. w zakresie przesyłania newslettera na adres e-mail w celach edukacyjnych i marketingowych;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: np. rozpatrywanie reklamacji;
 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, np. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

UPRAWNIENIA.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO, Użytkownikowi którego dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do danych osobowych tej osoby, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 • prawo do wniesienia:
  • sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych tej osoby w celu marketingu bezpośredniego;
  • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych tej osoby w ramach prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby;
 • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
  • przetwarzanie danych tej osoby, w celu otrzymywania komunikacji drogą elektroniczną na adres e-mail;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych tej osoby, jeśli dane znajdujące się w posiadaniu Administratora są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych tej osoby, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Kancelaria nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
 • prawo do przenoszenia danych własnych udostępnionych Kancelarii;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych tej osoby w przypadkach wynikających z przepisów prawa.
 • Cofnięcie zgody lub dokonanie innej dyspozycji wynikającej z przysługujących praw może zostać dokonane przez telefon, za pośrednictwem poczty e-mail lub w siedzibie Kancelarii . Dane kontaktowe zostały wskazane w §VII poniżej.

Kancelaria, po otrzymaniu dyspozycji, o których mowa w ust. 2 powyżej, niezwłocznie podejmie działania w celu rozpatrzenia lub realizacji żądania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom, które dostarczają produkty lub usługi w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług pomocniczych do działalności Administratora, dostawcy usług IT; dostawcy usług księgowych; dostawcy usług e-mail, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności oraz ich pełnomocnikom;
 • innym partnerom Administratora, gdy jest to niezbędne do realizacji świadczenia;
 • profesjonalnym doradcom;
 • innym podmiotom, gdy wynika to z dyspozycji Użytkownika lub po uzyskaniu uprzedniej zgody tej osoby;
 • wszelkim organom państwowym, urzędom, instytucjom, organom egzekucyjnym, sądom lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub służącym do ochrony praw Administratora lub osób trzecich.
 • Przed udostępnieniem danych osobowych podmiotom trzecim, o których mowa w §VI ust. 1 pkt a-c, Administrator zobowiąże wskazany podmiot do zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych osobowych wyłącznie w celu oraz zakresie niezbędnym do wykonania celu udostępnienia danych osobowych, np. w związku z zapewnieniem Administratorowi danej usługi lub produktu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Dane kontaktowe:

Administrator danych osobowych:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Urszula Kuźniacka

adres siedziby: ul. Opinogórska 5 lok 68, 04-039 Warszawa

numer telefonu: +48 500-748-015

adres e-mail: kancelaria@adwokat-warszawa.net

W celu wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów osoba uprawniona może skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:

adres e-mail: kancelaria@adwokat-warszawa.net

adres siedziby do korespondencji pocztowej:

ul. Opinogórska 5 lok 68, 04-039 Warszawa

numer telefonu: +48 500-748-015

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

W przypadku pojawienia się wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących sposobu administrowania przez Kancelarię danymi osobowymi Klientów, Administrator zachęca do kontaktu z nim pod adresem email wskazanym powyżej. Niezależnie od powyższego, uprawnionemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zmiany niniejszej Polityki, w szczególności wynikające z konieczności dostosowania polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Administratora pod adresem www.adwokat-warszawa.net.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.